NEMOKAMAS pristatymas nuo 25 Eur || IŠSIRINKTI

PRIVATUMO POLITIKA
INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE 
WWW.POPINK.COM

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika internetinėje parduotuvėje www.popink.com (toliau – Privatumo politika) nustato bendrąsias pirkėjų, besinaudojančių internetine parduotuve adresu www.popink.com (toliau – Popink parduotuvė), asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Ši Privatumo politika yra taikoma, kai Popink parduotuvės pirkėjas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka Popink parduotuvėje siūlomas prekes ar kitokiu būdu naudojasi Popink parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Registruodamasis interneto svetainėje www.popink.com, Pirkėjas pateikia POPINK, UAB (juridinio asmens kodas 306701616; registruotos buveinės adresas Lyglaukių g. 10B-2, Vilnius) (toliau – Bendrovė) atitinkamus savo asmens duomenis ir tokiu būdu, sutikdamas su Politika, suteikia Bendrovei teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

1.3. Jei Pirkėjas naudojasi Popink parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

1.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra veiksnus, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir/ar pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Popink parduotuvės paslaugomis.

1.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesutinka su šia Politika, Bendrovė negali suteikti Pirkėjui galimybės naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, įskaitant parduoti prekių.

1.6. Bendrovė gerbia Pirkėjo privatumą, todėl Pirkėjo asmens duomenų saugumas yra viena iš Bendrovės prioritetinių krypčių. Bendrovė imasi visų reikiamų organizacinių bei techninių priemonių tam, kad būtų užtikrinta Pirkėjo asmens duomenų apsauga bei garantuotas Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo atitikimas norminių teisės aktų reikalavimams.

1.7. Bendrovė turi teisę pakeisti Privatumo politiką. Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Privatumo politikos versija, kitu atveju pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma. Privatumo politikos pakeitimai taikomi išimtinai tik naujiems užsakymams ir neturi įtakos Pirkėjo jau pateiktiems, bet dar neįvykdytiems užsakymams.

2. Tvarkomi asmens duomenys

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Popink parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo Popink parduotuvės sistemoje užpildyti registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus, netikslius ir/arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar juos panaikinti.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Pirkėjo sutikimas naudotis Bendrovės paslaugomis Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.popink.com taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2.4. Asmens duomenų tvarkymo terminas – visą laikotarpį, kuriuo Pirkėjas naudojasi Bendrovės paslaugomis. Pirkėjo sutikimą bei visus įrodymus, patvirtinančius tokio sutikimo davimo faktą, Bendrovė turi teisę saugoti ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra reikalinga, siekiant Bendrovei apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

3. Duomenų profiliavimas administruojant paslaugų teikimą

3.1. Administruodama Bendrovės paslaugų teikimą ir siekdama Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.popink.com taisyklėse nustatytų tikslų, Bendrovė turi teisę naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Pirkėjo užsakymo duomenų) analizę ir automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant Pirkėjo profiliavimą. Bendrovė turi teisę grupuoti ir analizuoti Pirkėjo duomenis pagal Pirkėjo pirktas prekes ir/arba atsižvelgdama į kitus Pirkėjui būdingus požymius (pvz., vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.). Pavyzdžiui, Pirkėjo pirkimo duomenų analizę ir profiliavimą Bendrovė turi teisę atlikti Pirkėjo interesais ištaisydama savo veiklos klaidas: pastebėjusi, kad dėl suklydimo Pirkėjui buvo nustatyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta atitinkama nuolaida, pagal pirkimo duomenis Bendrovė gali identifikuoti tokias prekes įsigijusį Pirkėją ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.).

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

4.1. Bendrovė turi teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, padedantiems Bendrovei vykdyti ir administruoti Bendrovės paslaugų teikimą, teikiantiems Bendrovei su Pirkėjo užklausos administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, prekių pristatymo paslaugų tiekėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Bendrovės sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Pirkėjo duomenų saugumą pagal galiojančius norminius teisės aktus ir su Bendrove sudarytus rašytinius susitarimus.

4.2. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius norminius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

5. Pirkėjo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

5.1. Teisė susipažinti su Bendrovės tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis. Pirkėjas turi teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko Pirkėjo asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Pirkėjui.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Pirkėjo registracijos anketoje Bendrovei pateikti duomenys arba Pirkėjas mano, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Pirkėją yra netiksli ar neteisinga, Pirkėjas turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Pirkėjo duomenis Bendrovė tvarko Pirkėjo sutikimo pagrindu, Pirkėjas turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Pirkėjo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad Bendrovė nebegalės suteikti galimybės toliau naudotis Bendrovės paslaugomis.

5.4. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Pirkėjas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Bendrovės teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Bendrovės paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Pirkėjo, kaip duomenų subjekto, tiek Bendrovės, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Pirkėjo prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukus Bendrovės teisėtu interesu grindžiamą Pirkėjo duomenų tvarkymą, Bendrovė negalės suteikti galimybės Pirkėjui toliau naudotis Bendrovės paslaugomis.

5.5. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Pirkėjo asmens duomenis.

5.6. Pirkėjo anketiniai duomenys be Pirkėjo atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Pirkėjas nutrauks naudojimąsi Bendrovės paslaugomis.

5.7. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovės internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

6.2. Šios Privatumo politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Privatumo vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.5. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę spręsti su Bendrove iškilusius ginčus, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas turi raštu kreiptis į Bendrovę bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo/pretenzijos gavimo, Bendrovei neatsakius į Pirkėjo skundą/pretenziją, arba nepatenkinus Pirkėjo skundo/pretenzijos, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.