NEMOKAMAS pristatymas nuo 25 Eur || IŠSIRINKTI

PREKIŲ PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
WWW.POPINK.COM TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.popink.com taisyklės (toliau – Taisyklės ) nustato bendrąsias naudojimosi internetine parduotuve adresu www.popink.com (toliau – Popink parduotuvė ) sąlygas. Šios Taisyklės yra taikomos, kai Popink parduotuvės pirkėjas (toliau – Pirkėjas ) renkasi, užsako ir perka Popink prekes siūlome ar kitokiu būdu naudojasi Popink parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Popink parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančiu prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. Popink prekių vykdo prekybą organizuoja, do ir su susijusias paslaugas Pirkėjai teikia POPINK, UAB (juridinio asmens kodas 306701616; registruotos buveinės adresas Lyglaukių g. 10B-2, Vilnius) (toliau – Pardavėjas ).

1.4. Pirkėjų šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Popink nešiojamas ar besinaudojantis kitomis Popink parduotuvės paslaugomis. Naudotis Popink parduotuve ir joje pirkti turi teisę: (i) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, arba emancipuoti asmenys, kurių veiksmas nėra apribotas teismo tvarka; ir (i) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotą atstovą, Popink užsiregistravę, taisyklėse nustatyta. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai, kad jis turi teisę pirkti Pop patvirtinink.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia ir pateikia Popink prekių užsakymą bei Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminalas atlieka apmokėjimą.

1.6. Pirkėjų nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Popink, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimis, jis turi užsakyti prekių Popink nešiojamas. Pirkėju užsisakius prekių Popink laikyti, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti Taisykles. Pirkėjui, jei norite pateikti užsakymą, būtina su atnaujinta Taisyklių versija, jei sutartis nėra sudaryta. Taisyklių pakeitimai taikomi išimtinai tik naujiems užsakymams ir neturi įtakos Pirkėjo jau pateiktiems, bet dar neįvykdytiems užsakymams.

1.8. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimosi Popink parduotuvės paslaugos ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu: (i) Pirkėjas iš esmės pažeidžia šias Taisykles, visų pirma – savo veiksmus ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, Pardavėjo reputacijai , geram vardui, Popink parduotuvės stabilumui ar saugumui; (ii) Pirkėjas po įspėjimo pakartotinai pažeidžia šias Taisykles; ir/arba (iii) Pirkėjas po įspėjimo neištaiso šių Taisyklių pažeidimo per Pardavėjo nurodytą protingą terminą.

1.9. Pardavėjas turi teisę arba iš viso nutraukti Popink parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjų nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę gauti sutartį apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir numatytos šios Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, kurių galioti.

2. Prekių pristatymas

2.1. Popink parduotuvių prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Popink parduotuvių tinklalapyje nurodytose teritorijose, numatytais būdais ir terminalais. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Popink sprendimus. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

2.2. Už prekių pristatymo paslauga taikomas mokestis, nurodytas Popink parduotuvių tinklalapyje „Pristatymo informacija“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklauso nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir/arba pristatymo termino.

2.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

2.4. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Popink parduotuvėse Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjo Popink parduotuvės rodomas pristatymo adresas Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę išduoti, kad būtų galima adresuoti Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti davėjui bet kokių pretenzijų dėl pristatymo prekių netinkamam subjektui.

2.5. Jei prekės pristatymas yra patikimas dėl Pirkėjo kaltės dėl nuo Pirkėjo reikalingų aplinkybių (Pirkėjas Popink parduotuvės adresas yra neteisingas, adresas yra nerandamas, prekės priimantis asmuo yra adresas, kurį gali pateikti asmens dokumentas, ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turisti). prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikomus teisės aktus ar šias Taisykles), ar kt.), pakartotinės prekės siuntimas (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes grąžinamas pinigų grąžinimas iš apskaičiavimo prekių pristatymo užmokesčio.

2.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjai nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo susijusių aplinkybių.

2.7. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebimas prekių asortimento neatitikimas (., pastebi, kad nėra tinkamų prekių kiekio arba pateiktos prekės nėra užsakytų prekių), Pirkėjas privalo per protingą terminą nuo pristatymo dienos informacijos apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatomos prekės yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę atitinkamą pretenziją dėl prekės kokybės pareikšti per 2 (dviejų) metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos (taikoma įstatyminė garantija).

3. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

3.1. Pirkėjas turi teisę pranešti Popink siuntimo prekių pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją (prekės pavadinimas, prekės įsigijimas patvirtinančio dokumento datą, seriją bei numerį) Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@popink.com su prierašu „Grąžinamos prekės“.

3.2. raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą, kaip nurodyta aukščiau, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturių dienų) kalendorinių dienų informaciją arba perdavimo prekę Pardavėjui (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.4 prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Tokiu atveju Pirkėjai tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

3.3. Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: (i) pagal specialius vartotojo nurodymus, kurie nėra iš anksto pagaminti, ir kurie gaminami pagal vartotojo asmeninio nurodymo nurodymą, arba dėl prekių, yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; ii) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; (iii) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

3.4. Kokybiškos prekės, dėl kurių Pirkėjas atsisako sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartį, keičiamos grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis. Dėl prekių grąžinimo Pirkėjas keitimas turi kreiptis el. paštu info@popink.com . Grąžinant ar keičiant Popink įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti pateikti visą prekių Pardavėjo grąžinimo ar keitimo formą.

3.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamos savybės ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant pirkimo dokumentą ir kitus prekės priklausomus. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkama supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

3.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakymas sumokėti pinigus, įskaitant už prekių pristatymą sumokėti pinigus, grąžinti Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kurį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra užduodamos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

3.7. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjui ir už jas bei jų pristatymą Pirkėjo užmokestį grąžinami Pirkėjo šiame Taisyklių straipsnyje numatyta tvarka.

3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame Taisyklių straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

4.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka ir pagrindais.

4.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

4.5. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo/pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo skundą/pretenziją, arba nepatenkinus Pirkėjo skundo/pretenzijos, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarką vartojimo ginčo nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse arba visos prašymo formos EGS platformoje http ://ec.europa.eu/odr/ .