Stronger together! On May 18th, 25% of All POPINK Revenue Will Be Donated to "Laisvės Vaikams". Support the cause.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
WWW.POPINK.COM TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.popink.com taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi internetine parduotuve adresu www.popink.com (toliau – Popink parduotuvė) sąlygas. Šios Taisyklės yra taikomos, kai Popink parduotuvės pirkėjas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka Popink parduotuvėje siūlomas prekes ar kitokiu būdu naudojasi Popink parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Popink parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. Popink parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia POPINK, UAB (juridinio asmens kodas 306701616; registruotos buveinės adresas Lyglaukių g. 10B-2, Vilnius) (toliau – Pardavėjas).

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Popink parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Popink parduotuvės paslaugomis. Naudotis Popink parduotuve ir joje pirkti turi teisę: (i) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, arba emancipuoti asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; ir (ii) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Popink parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Popink parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Popink parduotuvėje prekių užsakymą bei Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Popink parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Popink parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Popink parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti Taisykles. Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi išimtinai tik naujiems užsakymams ir neturi įtakos Pirkėjo jau pateiktiems, bet dar neįvykdytiems užsakymams.

1.8. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi Popink parduotuvės paslaugomis ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu: (i) Pirkėjas iš esmės pažeidžia šias Taisykles, visų pirma – savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, Pardavėjo reputacijai, geram vardui, Popink parduotuvės stabilumui ar saugumui; (ii) Pirkėjas po įspėjimo pakartotinai pažeidžia šias Taisykles; ir/arba (iii) Pirkėjas po įspėjimo neištaiso šių Taisyklių pažeidimo per Pardavėjo nurodytą protingą terminą.

1.9. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Popink parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Popink parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo Popink parduotuvės sistemoje užpildyti registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus, netikslius ir/arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar juos panaikinti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Popink parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra veiksnus, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir/ar pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Popink parduotuvės paslaugomis.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

2.7. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui.

3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių kainos Popink parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Popink parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: (i) apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė mokėjimo metu už Pirkėjo duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje; (ii) apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama debetine ar kreditine kortele. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas Popink parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio Popink parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie mokėjimo kortelės numerį.

4. Prekių pristatymas

4.1. Popink parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Popink parduotuvės tinklalapyje nurodytose teritorijose, numatytais būdais ir terminais. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Popink sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Popink parduotuvės tinklalapyje „Pristatymo informacija“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir/arba pristatymo termino.

4.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

4.4. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Popink parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjo Popink parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam veiksniam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.5. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas Popink parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.7. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi prekių asortimento neatitikimą (pvz., pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių), Pirkėjas privalo per protingą terminą nuo prekių pristatymo dienos informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę atitinkamą pretenziją dėl prekės kokybės pareikšti per 2 (dviejų) metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos (taikoma įstatyminė garantija).

5. Prekių kokybė ir tinkamumas naudoti

5.1. Visų Popink parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekės aprašyme pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl gali nebūti identiška tai informacijai, kuri pateikiama ant Prekių pakuočių ir kuri paprastai yra išsamesnė. Prieš pradedant naudoti Popink parduotuvėje įsigytas Prekes, Pirkėjas privalo perskaityti informaciją, nurodytą ant Prekių pakuočių.

5.2. Pardavėjas neatsako: (i) už tai, kad Popink parduotuvėje pateiktose Prekių nuotraukose matoma spalva, pakuotės dydis, forma ar išvaizda, taip pat Prekių kvapas, tekstūra ar kitos savybės, priskirtos Prekėms dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos vaizdo nustatymų ar Pirkėjo subjektyvaus vertinimo, gali šiek tiek skirtis nuo realių Prekių atitinkamų savybių; (ii) už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėjui; (iii) už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų; (iv) už Prekių sukeltas alergijas Pirkėjui ar asmenims, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes. Tuo atveju, jeigu Prekės duodamos naudoti nepilnamečiams asmenims, Prekių naudojimas privalo būti atliekamas išimtinai tik su nepilnamečių asmenų tėvų priežiūra.

5.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų norminių teisės aktų numatyta garantija.

5.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

5.5. Apie gautas nekokybiškas prekes Pirkėjas turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@popink.com šių Taisyklių 4.7 punkte numatytais terminais.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Popink parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją (prekės pavadinimą, prekės įsigijimą patvirtinančio dokumento datą, seriją bei numerį) Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@popink.com su prierašu „Grąžinamos prekės“.

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, kaip nurodyta aukščiau, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų išsiųsti arba perduoti prekę Pardavėjui (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.4 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Tokiu atveju Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

6.3. Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: (i) pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; (ii) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; (iii) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

6.4. Kokybiškos prekės, dėl kurių Pirkėjas atsisakė sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis. Dėl prekių keitimo ar grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu info@popink.com. Grąžinant ar keičiant Popink parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai, įskaitant už prekių pristatymą sumokėti pinigai, grąžinami Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

6.7. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjui ir už jas bei jų pristatymą Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui šiame Taisyklių straipsnyje numatyta tvarka.

6.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame Taisyklių straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo/pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo skundą/pretenziją, arba nepatenkinus Pirkėjo skundo/pretenzijos, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.