Stronger together! On May 18th, 25% of All POPINK Revenue Will Be Donated to "Laisvės Vaikams". Support the cause.

PREKIŲ PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
WWW.POPINK.COM TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.popink.com taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi internetine parduotuve adresu www.popink.com (toliau – Popink parduotuvė) sąlygas. Šios Taisyklės yra taikomos, kai Popink parduotuvės pirkėjas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka Popink parduotuvėje siūlomas prekes ar kitokiu būdu naudojasi Popink parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Popink parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. Popink parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia POPINK, UAB (juridinio asmens kodas 306701616; registruotos buveinės adresas Lyglaukių g. 10B-2, Vilnius) (toliau – Pardavėjas).

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Popink parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Popink parduotuvės paslaugomis. Naudotis Popink parduotuve ir joje pirkti turi teisę: (i) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, arba emancipuoti asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; ir (ii) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Popink parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Popink parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Popink parduotuvėje prekių užsakymą bei Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Popink parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Popink parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Popink parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti Taisykles. Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi išimtinai tik naujiems užsakymams ir neturi įtakos Pirkėjo jau pateiktiems, bet dar neįvykdytiems užsakymams.

1.8. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi Popink parduotuvės paslaugomis ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu: (i) Pirkėjas iš esmės pažeidžia šias Taisykles, visų pirma – savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, Pardavėjo reputacijai, geram vardui, Popink parduotuvės stabilumui ar saugumui; (ii) Pirkėjas po įspėjimo pakartotinai pažeidžia šias Taisykles; ir/arba (iii) Pirkėjas po įspėjimo neištaiso šių Taisyklių pažeidimo per Pardavėjo nurodytą protingą terminą.

1.9. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Popink parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

 

2. Prekių pristatymas

2.1. Popink parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Popink parduotuvės tinklalapyje nurodytose teritorijose, numatytais būdais ir terminais. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Popink sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

2.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Popink parduotuvės tinklalapyje „Pristatymo informacija“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir/arba pristatymo termino.

2.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

2.4. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Popink parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjo Popink parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam veiksniam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

2.5. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas Popink parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

2.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

2.7. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi prekių asortimento neatitikimą (pvz., pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių), Pirkėjas privalo per protingą terminą nuo prekių pristatymo dienos informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę atitinkamą pretenziją dėl prekės kokybės pareikšti per 2 (dviejų) metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos (taikoma įstatyminė garantija).

 

3. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Popink parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją (prekės pavadinimą, prekės įsigijimą patvirtinančio dokumento datą, seriją bei numerį) Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@popink.com su prierašu „Grąžinamos prekės“.

3.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, kaip nurodyta aukščiau, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų išsiųsti arba perduoti prekę Pardavėjui (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.4 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Tokiu atveju Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

3.3. Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: (i) pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; (ii) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; (iii) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

3.4. Kokybiškos prekės, dėl kurių Pirkėjas atsisakė sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis. Dėl prekių keitimo ar grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu info@popink.com. Grąžinant ar keičiant Popink parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

3.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

3.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai, įskaitant už prekių pristatymą sumokėti pinigai, grąžinami Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

3.7. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjui ir už jas bei jų pristatymą Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui šiame Taisyklių straipsnyje numatyta tvarka.

3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame Taisyklių straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

4.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo/pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo skundą/pretenziją, arba nepatenkinus Pirkėjo skundo/pretenzijos, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.